• 0.63577200_1331151850_imagefor_2.jpg
 • 0.84534600_1331151860_imagefor_2.jpg
SZKOŁA ŚWIETLICA SZKOLNA

ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica jest czynna w godz. 7.30 - 17.00.

Serdecznie zapraszamySmile

 


Świetlica szkolna pracuje codziennie w godzinach 730 - 1700

Godziny pracy nauczycieli świetlicy:

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Jolanta Lament

7.30 – 9.30

7.30 – 10.30

14.00 – 17.00

11.00 -  14.00

 

7.30 – 9.30

Joanna Bogulewska

 

12.00 – 17.00

 

11.00 – 17.00

9.30 – 14.30

10.00 – 15.00

 

9.30 – 14.30

Agata Jeż -Wójcicka

10.00 – 15.00

9.00 – 14.00

10.00 – 15.00

13.00 – 17.00

 

 

11.00 – 15.00

Małgorzata Kopczyńska

9.00- 14.00

10.30 – 15.30

 

7.30 – 13.30

7.30 – 12.30

12.00 – 17.00

 

Wpłat za obiady można dokonać na konto szkoły:

ZSSO Skierniewice


77102033520000180201933845.

Należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Cena jednego obiadu wynosi 3,50 zł


 

W związku z obowiązkiem wprowadzenia scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług począwszy od 1 stycznia 2017 r.  ZSSO prosi o dokonywanie wpłat za faktycznie zjedzone obiady tj. za dany miesiąc w następnym miesiącu.

Np. za miesiąc marzec – wpłat należy dokonać w terminie do 10 kwietnia br. Za miesiąc kwiecień – wpłat należy dokonać do10 maja br. itd... Dokonane nadpłaty za dany miesiąc lub wpłaty z góry za przyszły miesiąc nie będą zwracane. Prosi się o dokonywanie wpłat za obiady na konto

77102033520000180201933845 po uprzednim ustaleniu należnej kwoty u pań w świetlicy.

 


Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - karty zgłoszenia. Karty przyjmowane są do końca września danego roku szkolnego. Każdy z rodziców lub opiekunów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świetlicy. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych. W świetlicy realizowane są zadania według rocznego planu pracy.

Zadania świetlicy:

- organizowanie pomocy w nauce,

- przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

- organizowanie czasu wolnego uczniom

- kształtowanie nawyków kultury życia codziennego

- integracja uczniów,

- współpraca z rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy

- zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie

- kształtowanie nawyków higieny i czystości

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

I. Cele i zadania pracy świetlicy.

Celem pracy świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej, rozwoju zainteresowań i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:

- organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki, przyzwyczajanie do:

- samodzielnej pracy umysłowej,

 • organizowanie czasu wolnego uczniom poprzez proponowanie gier i zabaw ruchowych,

 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

 • kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

 • rozwijanie samodzielności oraz aktywności społecznej,

 • integracja uczniów,

 • przeciwdziałanie agresji i przemocy,

 • współpraca z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,

 • zapewnienie możliwości spożycia jednego posiłku dziennie.

II. Organizacja pracy w świetlicy.

 

 1. Świetlica szkolna pracuje w godz.7.30 – 17.00. Dziecko po przyjściu do świetlicy jest pod stałą opieką wychowawcy.

 2. Zajęcia odbywają się w grupach wychowawczych.

 3. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.

 4. Zajęcia w świetlicy dostosowane są do wieku oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

 5. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.

 6. Za aparaty telefoniczne i inne wnoszone urządzenia techniczne (np.MP3, MP4) świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Uczeń przychodząc do świetlicy korzysta z różnych propozycji zajęć.

 8. Świetlica realizuje zadania według rocznego planu pracy.

 9. Współpraca z rodzicami:

 • bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy podczas odbierania dzieci),

 • korespondencja z rodzicami,

 • rozmowy telefoniczne.

 1. Każdy z rodziców lub opiekunów jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem świetlicy.

 

III. Wychowankowie świetlicy.

 

 1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci rodziców pracujących.

 2. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie klas I – III.

 3. W razie nagłej potrzeby istnieje możliwość skorzystania ze świetlicy dzieci, które nie są zapisane, po uprzednim uzyskaniu zgody od wychowawcy świetlicy.

 4. Świetlica zapewnia także opiekę uczniom zwolnionym z lekcji

religii i basenu.

 1. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – karty zgłoszenia.

 2. Karty zgłoszenia przyjmowane są do końca września danego roku szkolnego. Po tym terminie dziecko może być przyjęte do świetlicy po uzyskaniu zgody nauczycieli świetlicy.

 3. Do odbioru dziecka uprawnieni są rodzice, pozostałe zaś osoby tylko za pisemną zgodą rodziców.

 4. Dziecko musi zostać odebrane ze świetlicy przez rodziców lub opiekunów do godziny 17.00. Po godzinie 17.00 świetlica nie sprawuje opieki nad dzieckiem. Za nieodebrane o godzinie 17.00 dzieci ze świetlicy odpowiadają rodzice.

 5. W razie samodzielnego wychodzenia uczniów ze świetlicy, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za powrót dziecka do domu. Bez niego dziecko nie może opuścić świetlicy.

 

 1. Wychowankowie w świetlicy mają prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki,

 • życzliwego traktowania,

 • zapewnienia bezpieczeństwa,

 • poszanowania godności osobistej,

- udziału w zajęciach prowadzonych w świetlicy,

- korzystania z gier, zabawek, przyborów i materiałów szkolnych,

- pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań domowych,

- korzystania z posiłków

- przynoszenia i korzystania z własnych zabawek, po uprzednim zaakceptowaniu ich przez nauczycieli świetlicy.

10. Do obowiązków uczniów należy:

 • przestrzeganie regulaminu świetlicy,

 • stosowanie na co dzień słów: dziękuję, przepraszam, proszę, dzień dobry i do widzenia,

 • pozostawianie porządku w miejscu pracy i zabawy,

 • nie opuszczania świetlicy bez zgłoszenia wychowawcy,

 • wykonywanie poleceń wychowawcy,

 • poszanowanie własności szkoły i innych osób,

 • kulturalnego zachowania się podczas posiłków w stołówce szkolnej oraz pobytu w świetlicy.

11. Nagrody:

 • wyróżnienie przez wychowawcę w obecności wszystkich dzieci,

 • pochwała przekazana rodzicom lub opiekunom,

 • pochwała przekazana wychowawcy klasy.

12. Kary:

 • upomnienie udzielane przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów,

 • poinformowanie rodziców lub opiekunów o złym zachowaniu,

 • nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.

IV. Pracownicy świetlicy.

 1. Pracownikami świetlicy są kierownik i wychowawcy.

 2. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy.

 3. Kierownik podlega wicedyrektorowi.

 4. Dyrektor określa uprawnienia, zadania i odpowiedzialność kierownika świetlicy oraz wychowawców.

V. Dokumentacja świetlicy.

 1. Dziennik zajęć – jeden na grupę.

 2. Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej.

 3. Karty zgłoszeń uczniów do świetlicy.

 4. Zeszyt w którym zapisuje się uczniów przebywających w świetlicy ( czekających na zajęcia lub odbiór przez rodziców).

 

PLIKI DO POBRANIA

ZGŁOSZENIA NA OBIADY

KARTA UCZESTNIKA ŚWIETLICY